Mae byd natur mewn argyfwng. Ymuna â'n hymgyrch a mynnu targedau sy'n rhwymo'n gyfreithiol i Adfywio ein Byd.

Yn 2020, daeth y pwysigrwydd o gael byd natur yn ein bywydau yn gwbl amlwg, ond mae'r argyfwng sy'n wynebu byd natur yn enfawr. Mor enfawr nes bod ein lles, ein dyfodol economaidd, a'n goroesiad yn dibynnu ar y dewisiadau rydyn ni'n eu gwneud nawr. Os bydd pawb yn gweithio gyda'i gilydd, mae gennym amser i newid pethau. A phan rydyn ni'n dweud pawb, rydyn ni'n golygu pawb. Rydym angen gwleidyddion sydd â'r pŵer i wneud newidiadau mawr i'n helpu ni i adeiladu'r byd rydyn ni am fyw ynddo.

Llofnoda’r ddeiseb
Revive Our World campaign placards
Revive Our World campaigners

Sut ydyn ni’n mynd i greu dyfodol gwell?

Mae pedwar peth a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf o ran gwrthdroi'r dirywiad mewn bywyd gwyllt yn y Deyrnas Unedig a chreu dyfodol cynaliadwy i bob un ohonom. Ychwanega dy lais i’r ymgyrch hon i fynd â ni gam yn nes tuag at gyrraedd y targedau a fydd yn adfer byd natur. Rydyn ni’n galw am...

Green spaces for people and nature

Deddfau sy’n diogelu bywyd gwyllt a mannau gwyrdd er budd pobl a byd natur.

Bumble bee

Arferion ffermio a chynhyrchu bwyd sy’n dda i’r amgylchedd.

Power station

Cytundebau byd-eang wedi ymrwymo i ddatrys yr argyfwng hinsawdd a byd natur.

Sustainable transport

Adferiad economaidd sy'n blaenoriaethu swyddi gwyrdd, seilwaith a chynaliadwyedd.

Revive Our World protest banner

Ymuna â’r ymgyrch

Fel cam cyntaf, llofnoda’r ddeiseb i ddweud dy fod eisiau targedau i adfywio ein byd. Yna byddwn yn rhoi gwybod i ti am fwy o gyfleoedd i wthio llywodraethau ar benderfyniadau mawr dros fyd natur dros y misoedd nesaf.

Beth am aros mewn cysylltiad – ar eich telerau chi

Diolch am boeni am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych chi’n rhan bwysig o hyn, dyna pam y bysem wrth ein boddau pe tasech yn optio i mewn fel ein bod yn medru rhoi gwybod i chi am ein gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian sydd yn digwydd.

Os ydych chi’n hapus i’r RSPB a Siop RSPB gadw mewn cysylltiad, plîs gadewch wybod  sut y hoffech chi glywed gennym ni:

Rydw i eisiau i chi gysylltu trwy (plîs ticiwch “Ie” neu “Na” ymhob enghraifft):

Eich dewis chi ydy o. Os hoffech chi newid eich dewisiadau yn nes ymlaen, yr oll sydd angen i chi wneud ydi ein ffonio ar 01767 693680 (mae costau galwadau yn cael ei godi ar gyfradd safonol, Llun – Gwener, 9yb – 5yp) neu ewch i rspb.org.uk/preferences. Os ydych yn penderfynu aros mewn cysylltiad, fe wnawn ni eich diweddaru gyda newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

Bydd eich manylion yn cael ei gadw’n ddiogel, a ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw un arall. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth yr ydych chi wedi’i ddarparu, gan gynnwys y ffyrdd yr ydych chi wedi ein helpu, i weld pa ddull o gyfathrebu sydd yn well ganddoch chi. Golyga hyn medrwn arbed ein hadnoddau ar gyfer gwaith cadwraeth a deall ein cefnogwyr yn well. Rydym hefyd yn defnyddio’r wybodaeth i redeg gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych yn rhoi archeb neu gyfraniad, bydd angen eich manylion arnom i’w brosesu. Os hoffech chi wybod mwy am hyn neu i ddeall eich hawliau gwarchod data, plîs edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.