Gwyliwch ein hanimeiddiad newydd ar fwyd a ffermio a ddarganfyddwch beth allwch chi ei wneud i fyd natur!

Mae rhaid i Llywodraeth Cymru fod yn atebol a creu polisïau da ar gyfer natur. Nawr yw'r amser i fynnu mwy gan wleidyddion trwy ymuno â'r RSPB fel Hyrwyddwr Ymgyrch.

Mae'r RSPB wedi bod yn gweithio'n galed i adeiladu cysylltiad gwell rhwng phobl a natur, gan ymgysylltu â phobl mewn ffyrdd newydd a'n hysbysu am y newidiadau i'n byd naturiol, ond er gwaethaf hyn mae natur yn parhau i ddirywio.

Yn ystod yr ŵyl Adferiad Gwyrdd Cymru hon, cewch gyfle i ddysgu am y llu o ffyrdd y gall buddsoddi mewn natur ein helpu i amddiffyn ein cefn gwlad a'n hamgylchedd, ein heconomi a'n marchnad swyddi, i adeiladu Cymru wydn, llawn natur.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn bwysig os nad allem ddefnyddio ein pŵer ar y cyd i fynnu ymrwymiadau gan wleidyddion, a'u dal yn atebol i'w haddewidion.

Rydym wedi dechrau ar taith bwysig i adferiad gwyrdd yng Nghymru. Ar y foment mae gennym e-weithrediad agored i ddweud wrth Lywodraeth Cymru i roi natur a'r amgylchedd wrth galon ein hadferiad.

Gan ystyried pwysigrwydd etholiadau Cymru Mai 2021, mae angen i ni adeiladu mudiad sydd â'r pŵer i lunio'r dadleuon a mynnu ymrwymiadau gan wleidyddion ar draws y sbectrwm gwleidyddol.

Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi ymgysylltu â'r RSPB, neu wedi ymgysylltu fel aelod, gwirfoddolwr, ymwelydd, neu os ydych chi'n aelod o staff - nawr yw'r amser i ymrwymo i wneud mwy i helpu i gyflawni'r newid gwleidyddol y mae angen i ni ei weld.

Trwy fod yn ymgyrchydd RSPB byddwch yn cael diweddariadau rheolaidd am y gwaith gwleidyddol a wnawn, cyfleoedd i gymryd rhan yn ein gwaith, i fod yn llais estynedig dros natur y tu allan i'r RSPB yn ogystal â helpu i lunio dyfodol ein hymgyrchoedd.

Mae angen i ni fod yn llais ar y cyd dros natur, gan ddweud wrth y gwleidyddion mai eu cyfrifoldeb nhw yw gwneud y newidiadau sydd eu hangen arnom i greu byd iachach a mwy llewyrchus i ni ein hunain ac i genedlaethau'r dyfodol.

Dilynwch y ddolen hon i fynd drwodd i'r tudalen Pencampwr Ymgyrch yr RSPB.

#AngenNatur #AdferiadGwyrdd